My Final Project:

שירי הרס

נקודת היציאה בפרויקט הייתה - כיצד‭ ‬הפייסבוק‭ ‬משקף‭ ‬את‭ ‬החברה‭ ‬בה‭ ‬אנו‭ ‬חיים? ‬

או במילים אחרות: ״פני החברה כפני הפיד״, לאחר מכן יצאתי לחיפוש‭ ‬אחר‭ ‬מילים ‭‬הקשורות‭ ‬בהסתה‭ ‬אשר‭ ‬נכתבו‭ ‬בפייסבוק, את הפוסטים ציטטתי‭ ‬וקבעתי אותם ‬במדיום‭ ‬טקסטואלי‭ ‬של‭ ‬שירה,‭ ‬על‭ ‬גבי‭ ‬פוסטרים שגודלם נקבע על פי כמות הלייקים שקבלו, כאשר 1like = 3mm.

 

הרצינות התהומית, הליריות והכבוד למילה הכתובה שמדיום השירה מעניק לטקסט מנוגד לפעולת ״הקאת המילים על המקלדת״ בלהט הרגע, והפוסטרים מעניקים לדברים קביעות, כמונומנט‭/ ‬ מצבה במרחב הציבורי ‬ללא‭ ‬היכולת‭ ‬לגלול‭ ‬הלאה.

התגובות לפוסטים אוגדו ועוצבו כמחברות שירה בליווי תמונות אשר הופיעו בפוסט המקורי או בנושא המדובר בפוסט.